Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 321
  • Tất cả: 39413
Xóm Đoài 1, xóm Đoài 2 xã Việt Hùng xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
 Cán bộ và nhân dân xóm Đoài 1, xóm Đoài 2 xã Việt Hùng đón đoàn thẩm định của huyện Trực Ninh về thẩm định xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
 
Đồng chí Trần Văn Thưởng Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã ý kiến về công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
tại hội nghị thẩm định xóm Đoài 1, xóm Đoài 2.
 

Xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Do vậy, trong những năm qua, thực   hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cấp ủy đảng, chính quyền coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với sự vào      cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ          trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, của tỉnh, của huyện về nông nghiệp,   nông   thôn và nông dân.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; BCH Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao, mô hình NTM kiểu mẫu, đảm bảo tính hiện đại và bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; cảnh quan môi trường thường xuyên sáng - xanh - sạch - đẹp; nếp sống văn minh tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống văn hóa; an ninh trật tự, an toàn xã hội được      đảm bảo; kinh tế phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Trên cơ sở đó, cấp ủy chi bộ, trưởng xóm, Ban phát triển NTM và xóm Đoài 1, xóm Đoài 2 đã tập trung xây dựng nghị quyết, kế hoạch, dân chủ bàn bạc với nhân dân để triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực từ nhân dân, sự ủng  hộ của các cá nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng NTM với phương châm “dân biết, dân làm, dân hưởng thụ”. Theo đó, các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xóm đã được tăng cường, từng hộ dân có trách nhiệm chỉnh  trang khuôn viên gia đình và đóng góp nguồn lực (công sức, tiền của, ngày công lao động…) để thực hiện các công trình  của xóm; chỉnh trang cảnh quan môi trường như phát quang, giải tỏa, trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường, đồng thời thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình.

Tập trung phát triển kinh tế, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đạt năng suất, chất  lượng và nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được chú trọng gắn với việc thực hiện hiệu quả quy ước xóm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh; hoạt động khuyến học, khuyến tài ở xóm và các dòng họ đã hỗ trợ tích cực cho sự nghiệp giáo dục xã nhà nói chung và của xóm nói riêng phát triển; hệ thống chính trị được     củng cố, tăng cường, ANTT, an toàn xã hội; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đảm bảo.

Xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Do vậy, trong những năm qua, thực   hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cấp ủy đảng, chính quyền coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với sự vào      cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ          trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, của tỉnh, của huyện về nông nghiệp,   nông thôn và nông dân.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểm mẫu; BCH Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao, mô hình NTM kiểu mẫu, đảm bảo tính hiện đại và bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; cảnh quan môi trường thường xuyên sáng - xanh - sạch - đẹp; nếp sống văn minh tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống văn hóa; an ninh trật tự, an toàn xã hội được      đảm bảo; kinh tế phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Trên cơ sở đó, cấp ủy chi bộ, trưởng xóm, Ban phát triển NTM và xóm Đoài 1, xóm Đoài 2 đã tập trung xây dựng nghị quyết, kế hoạch, dân chủ bàn bạc với nhân dân để triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực từ nhân dân, sự ủng  hộ của các cá nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng NTM với phương châm “dân biết, dân làm, dân hưởng thụ”. Theo đó, các        công  trình hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xóm đã được tăng cường, từng hộ dân có trách nhiệm  chỉnh trang khuôn viên gia đình và đóng góp nguồn lực (công sức, tiền của, ngày công lao động…) để thực hiện các công trình của xóm; chỉnh trang cảnh quan môi trường như phát quang, giải tỏa, trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường,       đồng thời thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình.

Các tiêu chí về xóm NTM kiểu mẫu cơ bản đã hoàn thành, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc   biệt là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; cảnh quan, môi trường, cơ sở hạ tầng nông thôn        chuyển biến rõ nét

 
 
 
 
Đồng chí Phạm Quang Minh Trưởng phòng nông nghiệp huyện Trực Ninh, Trưởng đoàn thẩm định xóm  nông thôn mới 
kiểu mẫu phát biểu và chỉ đạo kiểm tra xóm Đoài 1, xóm Đoài 2 năm 2021
 
 
 
Đồng chí Hoàng Anh Sơn Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận xóm Đoài 2 báo cáo  về công tác xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu tại hội nghị thẩm định xóm Đoài 2.
 
 
 
Đồng chí Trần Văn Sáng làm công tác tổ chức tại hội nghị  xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
xóm Đoài 1.
 
 
 
 
Đồng chí Trần Văn Trưởng Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận xóm Đoài 1 báo cáo  về công tác xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu tại hội nghị thẩm định xóm Đoài 1.
 
 
 
Hội nghị thẩm định xóm nông thôn mới kiểu mẫu xã Việt Hùng năm 2021
 
 
 
 
 
Nhân dân xóm Đoài 1 vui mừng đón đoàn thẩm định xóm kiểu mẫu năm 2021